همکاری در خرید و فروش کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها | سرای کتاب قم

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها - (مدیریت بهره وری فراگیر) - همراه با راهنمای عملیاتی پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود بهره وری - تألیف: شهنام طاهری - نشر هستان


توقف فروش

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها - (مدیریت بهره وری فراگیر) - همراه با راهنمای عملیاتی پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود بهره وری - شهنام طاهری - نشر هستان - 1390 - چاپ نوزدهم -
جلد شومیز، 350 صفحه، جدول و نمودار - شابک: 9646965199
موضوع: مدیریت، بهره وری، تجزیه و تحلیل، بهره وری فراگیر