همکاری در خرید و فروش کتاب حقوق اقلیتها | سرای کتاب قم

حقوق اقلیتها

6,900 تومان

حقوق اقلیتها - براساس گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی - عباسعلی عمید زنجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1362حقوق اقلیتها - براساس گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، براساس قانون قرارداد ذمّه - عباسعلی عمید زنجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1362
جلد شومیز - 320 صفحه - شابک ندارد